പരിഹാരം‍  
  പരാതി നമ്പര്‍  
 
     
 
പരാതി സമര്‍പ്പിച്ച തിയതി    
പരാതി  
 
 
പരിഹാരം